Lej løftegrej hos Fyns Kran Udstyr A/S

Vi er klar på:

7512 3600

(24/7): 7015 2015

Åbningstider:

Man - Fre 07:30 - 16:00

Skriv til os

fku@fku.dk

Nedenfor forefindes vore lejebetingelser , som anvendes hvis ikke andet er aftalt.

1.Lejebetingelserne

Disse lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning af
løftegrej. Afvigelser fra lejebetingelserne er kun gældende, hvis de er skriftligt aftalte mellem parterne.

2. Tilbud, priser og betalingsbetingelser

Lejepriser fremgår af de til enhver tid gældende leje prislister.
Priserne er ab lager, ekskl. moms. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysninger, der afgives af Fyns Kran Udstyr A/S gælder nærværende ”Lejebetingelser for løftegrej”. For bekræftede ordrer tages forbehold for prisforhøjelser som følge af myndighedsindgreb eller offentlige pålæg.
Lejen faktureres ved aflevering af det lejede og ved længere
lejemål tillige månedsvis bagud. Betalingsbetingelsen er
fakturadato plus 14 dage. Ved betaling senere end sidste
rettidige betalingsdag tilskrives renter med 1 % pr. påbegyndt
måned.

3. Afhentning og returnering af lejet udstyr

Lejer forestår og bekoster såvel afhentning af det lejede hos  Fyns Kran Udstyr A/S som den senere returnering heraf til et af Fyns Kran Udstyr A/S defineret lagersted. Eventuelt depositum skal være indbetalt før afhentning.

4. Lejeperioden

Lejeperioden starter på det aftalte tidspunkt, dog senest på det tidspunkt, hvor lejer afhenter det lejede, og ender når det lejede igen modtages i et af Fyns Kran Udstyr A/S defineret lagersted.
Minimum lejeperiode er 3 dage fra afhentning. Lejen beregnes
pr. påbegyndt dag, uanset at den/de lejede effekter returneres inden den (senest) påbegyndte dags udløb.

5. Betaling af leje ved bortkomst

Ved bortkomst fortsætter lejebetalingen indtil det lejede igen er tilvejebragt og retur i et af Fyns Kran Udstyr A/S defineret lagersted, eller indtil den dato hvor erstatningssum skriftligt er aftalt.

6. Køb af lejet udstyr

Der er ikke fradrag i leje ved evt. ønske om køb af det lejede.
Uanset udstyrets alder og stand afregnes prisen for nyt udstyr.

7. Lejers undersøgelsespligt

Det lejede leveres af Fyns Kran Udstyr A/S i driftsklar og lovlig
stand, herunder med brugsanvisninger og evt. certifikater.
Lejeren forpligter sig til umiddelbart efter modtagelse at undersøge, at det lejede ikke giver anledning til indsigelser.

8. Anvendelse af det lejede

Det lejede må kun anvendes til det/de formål og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelse/brugsanvisning. Lejer må ikke ændre på det lejede, herunder fjerne eller flytte fastgørelser m.v.
Lejeren er pligtig at sikre og sørge for, at det lejede anvendes i overensstemmelse med forskrifter og lovgivning, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn og at fremskaffe alle nødvendige tilladelser.
Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand må ikke ske uden Fyns Kran Udstyr A/S’ skriftlige forudgående
godkendelse. Det lejede må ikke, uden skriftlig forudgående aftale, udføres af Danmark.

9. Vedligeholdelse og reparationer

Lejer har i lejeperioden pligt til at foretage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig vedligeholdelse af det lejede. Reparation af det lejede må kun udføres af Fyns Kran Udstyr A/S eller en af  selskabet anvist reparatør og kun efter forudgående aftale.
Lejer har pligt til at aflevere det lejede i samme stand (inkl.
rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra
normal slitage. Eventuel efterfølgende rengøring, udbedring samt leje for den herved medgåede tid sker for lejers regning.

10. Ansvar

Lejer er ansvarlig for bortkomst eller skade på det lejede udstyr
samt for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende
lejebetingelser. Lejer bærer ansvaret for skader og tab påført lejer selv, Fyns Kran Udstyr A/S eller tredjemand, der ikke skyldes fejl eller mangler fra Fyns Kran Udstyr A/S’ side.
Fyns Kran Udstyr A/S kan under ingen omstændigheder gøres
erstatningsansvarlig for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader
måtte kunne henføres til det lejede.
Såfremt Fyns Kran Udstyr A/S måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde Fyns Kran Udstyr A/S skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod Fyns Kran Udstyr A/S.

11. Forsinkelse

Fyns Kran Udstyr A/S bestræber sig på at overholde alle aftalte leveringstider. Fyns Kran Udstyr A/S kan imidlertid alene holdes ansvarlig for forsinkelser på mere end 7 dage. Fyns Kran Udstyr A/S kan under ingen omstændigheder gøres
erstatningsansvarlig for driftstab af nogen art, avance tab, andet indirekte tab eller følgeskader, eller for tab forårsaget af tredjemands, herunder underleverandørers misligholdelse.

12. Ejerforhold

Det lejede udstyr forbliver til enhver tid Fyns Kran Udstyr A/S
ejendom (eller det selskab, som Fyns Kran Udstyr A/S
repræsenterer). Lejer må under ingen omstændigheder fjerne
mærker og lignende, der angiver ejerforholdet.

13. Tvister og værneting

Eventuelle tvister, hvor der ikke kan opnås en forligsmæssig
løsning, skal afgøres af retten på Fyns Kran Udstyr A/S’
hjemsted som aftalt værneting. Dette retsforhold er underlagt
dansk ret. Den internationale købelov (Convention on Contracts) for the international Sales of Goods) skal dog ikke gælde for retsforholdet.